9:00 ~ 9:45

 

1

The Development of Innovative Three-way Catalysts via Solvothermal Reactions

 

Qiang Dong, Shu Yin, Tsugio Sato(Sato Lab)

2

Supercritical Fluid Technology
-Cleaning, Functional material preparation-

 

Hiroshi Inomata, Yoshiyuki Sato, Masaki Ota, Takumi Ono,Taichi Shimizu(Inomata Lab)

3

Fabrication and OSC Property of Oriented Fe-based Complex Oxide Grains by Microwave Irradiation

 

Takumi Nakajima, Yamato Hayashi, Jun Fukushima, Hirotsugu Takizawa(Takizawa Lab)

4

Synthesis of Ceria Nanoparticle-Assembled Hollow Mesoporous Silica Composite Particles

 

Haruyuki Ishii, Saki Ito, Daisuke Nagao, Mikio Konno(Mikio Konno Lab)

5

New catalyst for automobile using organic-inorganic Hybrid nanoparticles

 

Tsutomu Aida, Yuichiro Wagatsuma, Seiichi Takami, Tadafumi Adschiri(Adschiri Lab)

6

Next-Generation Advanced Mobility System

 

Fumihiko HASEGAWA, Masahiro NISHIZAWA, Kazunori OHNO, Shigeyuki YAMABE, Yusuke HARA, Hidetoshi MATSUKI(New Industry Creation Hatchery Center)

7

Motor Technology for Next Generation Automotive

 

Hiroki Goto, Kenji Nakamura, Osamu Ichinokura(Ichinokura/Nakamura Lab)

8

Recycling Technologies for End of Life Vehicles

 

Mitsuru Sato, Takashi Nakamura, Etsuro Shibata, Atsushi Iizuka(Nakamura Lab)

9

Frontier of Wireless Power Transmission

 

Hidetoshi Matsuki, Yuki Ota, Tetsuya Takura, Fumihiro Sato(Matsuki/Sato Lab.)

10

Development of In Situ Measurement Techniques for Lithium-ion Batteries

 

Naoaki Kuwata, Yoshiki Iwai, Yasutaka Matsuda, Junichi Kawamura(Kawamura Lab)

11

Development of Thermal Barrier Coating for Black Automobiles

 

Hiroki Gonome, Mehdi Baneshi, Junnosuke Okajima, Atsuki Komiya, Shigenao Maruyama(Maruyama/Komiya/Okajima Lab)

12

Development of Novel Hydrogen Storage Materials

 

Guanqiao Li, Motoaki Matsuo, Shigeyuki Takagi, Shin-ichi Orimo(Orimo Lab)

 

9:45 ~ 10:30

 

13

Nanoscale Imaging of Living Cells using Nano-Scanning Electrochemical Microscopy

 

Yasufumi Takahashi, Yoshiharu MATSUMAE, Hitoshi SHIKU, Kosuke INO, Yuri E. KORCHEV, Tomokazu MATSUE(Matsue Lab)

14

All-Solid-State Lithium Battery by using LiBH4

 

Xiong Shan, Kuniaki Takahashi,Hitoshi Takamura(Takamura Lab)

15

Development of Energy Device Material

 

Itaru Honma, Murukanahally Kempaiah Devaraju(Honma Lab)

16

High-Reliability Power Semiconductor Device for Automotives

 

Tadahiro Ohmi, Hiroaki Tanaka, Tomoyuki Suwa, Xiang Li, Rihito Kuroda, Naoto Miyamoto(Sugawa/Ohmi Lab)

17

Fablication and physical properties of Al doped Ca3TaGa3Si2O14 piezoelectric materials

 

Tetsuo Kudo, Yuui Yokota, Masato Sato, Kazushige Tota, Ko Onodera, Shunsuke Kurosawa, Kei Kamada, Akira Yoshikawa(Yoshikawa Lab)

18

Advanced Analyses of Materials

 

Toyohiko Konno(Toyohiko Konno Lab)

19

Ultra-low Friction Technology Area, Tohoku Innovative
Materials Technology Initiatives for Reconstruction (TIMT)

 

Kazue Kurihara(Kurihara Lab)

20

Development of Non-destructive Evaluation Technology and Functional Friction Materials for Safety/Relief and Energy Saving

 

Toshiyuki Takagi, Tetsuya Uchimoto, Hiroyuki Miki, Hiroyuki Kosukegawa(Takagi/Uchimoto Lab)

21

Manufacturing industry based on science and technology to establish a safe and secure society

 

Tetsuo Shoji(Shoji Lab)

22

Creation of Advanced Mechanical Systems by Control of Nanointerface

 

Koshi Adachi, Takanori Takeno(Adachi/Takeno Lab)

23

New Solid-State Joining Processes for Automotive Industry

 

Hiroyuki Kokawa, Yutaka S. Sato, Hiromichi T. Fujii(Kokawa Lab)

24

Advanced Manufacturing Technology Utilized Nano-Precision Machining

 

Tsunemoto Kuriyagawa, Keita Shimada, Masayoshi Mizutani(Kuriyagawa Lab)

25

Ultra Low Power Consumption Display for Next Generation Automotives: Spatially Imaged Iris-plane Head UP Display

 

Tohru Kawakami, Tatsuo Uchida, Yoshito Suzuki, Mutsumi Sasai(Uchida Lab)

 

              Download Poster Presentation